Αυγενάκης: «Να μη δίνεται άδεια διεξαγωγής σε σωματεία εκτός μητρώου ΓΓΑ»

  Στα… άκρα πηγαίνει ο Λευτέρης Αυγενάκης, που πετάει εκτός γηπέδων σωματεία τα οποία δεν έχουν μπει στο μητρώο της ΓΓΑ.

  Ενώ η ΕΠΟ στις 30/9 και εφόσον δεν έχει βρεθεί λύση, θα αποφασίσει την αναστολή όλων των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, ως αντίδραση για τις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος για σωματεία που δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο της ΓΓΑ, ο υφυπουργός Αθλητισμού τραβάει κι άλλο το σχοινί και με εγκύκλιο που έστειλε στις Περιφέρειες και στις ΕΠΣ ζητεί από τις πρώτες να μη δίνουν άδεια διεξαγωγής αγώνα σε σωματεία εκτός μητρώου ΓΓΑ και σε σωματεία που στερούνται της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.

  Ήδη μετά από αυτήν την εξέλιξη η ΕΠΣ Λάρισας ανέβαλε τον τελικό Super Cup.

  Ακολουθεί η εγκύκλιος Αυγενάκη:
  Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. Ν.4809/2021, ΦΕΚ Α` 102/19.06.2021 αθλητικό σωματείο νοείται αυτό που έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ.

  Συγκεκριμένα, «Με την επιφύλαξη της παρ. 1Α, όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο, νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α`148)».

  Δεδομένου ότι κατά το άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  προκειμένου να διεξαχθεί αθλητική συνάντηση, απαιτείται η χορήγηση άδειας από την οικεία
  Περιφέρεια, προκειμένου αυτή να χορηγηθεί από τις υπηρεσίες σας, θα πρέπει να ελέγχεται η αθλητική αναγνώριση και η εγγραφή του αιτούντος σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο
  αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148), όπως ορίζεται στον αθλητικό νόμο.

  Συνεπώς σε αθλητικό σωματείο που δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν μπορεί να
  χορηγηθεί άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης.

  Ο έλεγχος διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
  (https://gga.gov.gr/), όπου επιλέγεται η καρτέλα ΜΗΤΡΩΟ (https://gga.gov.gr/mitroo) και
  ακολούθως η επιλογή «ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ στο Μητρώο Αθλητικών

  Σωματείων της Γ.Γ.Α.». Με την εισαγωγή στην συγκεκριμένη λίστα, εμφανίζεται πλατφόρμα,
  όπου ο χρήστης με την εισαγωγή της επωνυμίας του σωματείου ή του τετραψήφιου κωδικού
  αναγνώρισης του σωματείου και με την βοήθεια σχετικών φίλτρων, δύναται να εξακριβώσει εάν

  το σωματείο που αιτείται άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, βρίσκεται στα
  εγγεγραμμένα σωματεία της ΓΓΑ.

  Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι: α) σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.4 του ν.2725/1999, όπως ισχύει
  «4. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών
  σωματείων. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α ́ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.»

  Β) σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2 του ν.4735/2020, όπως ισχύει, «2. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α ́ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α ́ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού.»

  Συνεπώς σε σωματείο που δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν μπορεί να παραχωρηθεί αθλητική εγκατάσταση που ανήκει ή εποπτεύεται από Γ.Γ.Α., νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις των ΟΤΑ α’ & β ́ βαθμού.

  Γ) σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ.2 του ν.4726/2020 «Αθλητικό σωματείο που δεν λαμβάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου (5.9.2022), δεν δύναται να συμμετέχει εφεξής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και επιπλέον διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο μελών της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας αν δεν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο έως την 31η.7.2023.»

  Δ) Μοναδική εξαίρεση από τα ανωτέρω αποτελούν τα σωματεία εκείνα που υπάγονται στην
  διάταξη των §1Α και §5 του άρθρου 8 του Ν.2725/99 όπως ισχύει. « 1Α Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος. Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του το αθλητικό σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της ένωσης ή της ομοσπονδίας και δε δύναται πλέον να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.»

  Πηγή: SDNA